วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558

รณรงณ์ควบคุมโรคไข้เลือดออก พื้นที่ หมู่ 4เคหะท่าจีน

โครงการคัดกรองโรคเบาหวาน - ความดันเชิงรุกในตำบลท่าจีน

                                          โครงการคัดกรองโรคเบาหวาน  ความดันเชิงรุกในตำบลท่าจีน                                                   เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  12  สิงหาคม  2558


BTemplates.com

Most Popular